การรับนักศึกษา

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 Portfolio  ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค   ช่วงเวลา 4 ก.พ. 62 - 25 เม.ย. 62

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ช่วงเวลา 17 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62

รอบที่ 4 Admission ช่วงเวลา 9 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ช่วงเวลา 30 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62

โครงการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

3. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

4. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เป็นกรณีพิเศษ

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

6. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (รอบ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

7. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการเทคโนโลยีสร้างชาติ

8. โครงการทายาทเกษตรสู่ young smart farmer

9. โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562

12. โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

13. โครงการ Admission 

14. โครงการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีพิเศษ รอบ 5

หลักสูตรวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. เทคโนโลยียาง

2. เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

4. คณิตศาสตร์ประยุกต์

5. เคมี-ชีววิทยา

6. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

7. เคมีอุตสาหกรรม

8. ฟิสิกส์

9. โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

10. เทคโนโลยีการประมง

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer