การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ต้องทำภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน

การถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ทำภายในเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปีนั้น 
   - เมื่อพ้น 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
   - เมื่อพ้น 1 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน [excel] [pdf]

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อนักศึกษา

3. พบอาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อ

4. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

5. นำเอกสารส่งงานทะเบียน โดยไม่ต้องผ่านคณะ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer