การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสูง/ต่ำกว่าระเบียบ

เกณฑ์จำนวนหน่วยกิจ

ภาคเรียนปกติ

สถานภาพปกติ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถานภาพปกติ  ไม่เกิน 9  หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง  โหลดที่นี่ [word] [pdf]

2. กรอกเอกสารคำร้องให้ครบถ้วน

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ

4. ส่งเอกสารที่งานผลิตบัณฑิต วิจัย และนวัตกรรม อาคาร 25 คณะ วทท.

    สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

    สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

    สาขาวิชาฟิสิกส์

    สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

5. คณบดีให้ความเห็น (มอบรองคณบดีฝ่ายการศึกษา)

6. นำเอกสารส่งงานทะเบียน

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer