หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 54-59

หมวดที่ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภทดังนี้
2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข
2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท
ตั้งแต่ข้อ 2.1 - 2.5 นักศึกษาต้องเลือกกิจกรรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

หมวดที่ 3 เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดให้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องทำกิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปอีก 60 ชั่วโมงดังนี้

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นักศึกษาต้องทำกิจกรรมออกกำลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่าง ๆ (รหัส 281-xxx) 1 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

3. หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร แทนเงื่อนไขการเรียนศึกษาทั่วไปข้อ 1.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer