หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 60, 61

หมวดที่ 1 กิจกรรมมหาวิทยาลัยตามชั้นปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 1 ชั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness)
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation
Y102 การเตรียมความพร้อมการเรียนแบบอุดมศึกษา
Y103 การเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม

ชั้นปีที่ 2 ชั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement)
Y201 การเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Y202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ
Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต

ชั้นปีที่ 3 ชั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery)
Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)
Y302 หลักสูตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล

ชั้นปีที่ 4 ชั้นความพร้อมสู่วัยทำงาน (Job Orientation)
Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน

 

หมวดที่ 2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม แบ่งเป็น 7 ด้าน
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา
4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน
7. กิจกรรมส่งเสรมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer