สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

ผลิตนักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ที่ปรึกษาทางโภชนาการ

บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์และการกำหนด อาหารในการวางแผนจัดอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของคนปกติและผู้ป่วยอีกทั้งถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้สามารถใช้อาหารในการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคได้ และมีทักษะในการบริหารการจัดอาหารปริมาณมาก

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.75 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.75 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.75 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer