สาขาวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ B.Sc. (Physics)

ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ และความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านนักสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ ด้านฟิสิกส์ทฤษฎีและการคำนวณทางฟิสิกส์ ส่งเสริมการค้นคว้านำไปสู่การเป็นนักวิจัยที่คุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้ ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ 2.00 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer