สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม B.Sc. (Industrial Chemistry)

ผลิตนักเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

มีความรู้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนมีทักษะด้านการวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีด้านต่างๆ เช่น การสังเคราะห์สารเคมี เคมีพอลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในอาคารกึ่งปฏิบัติการระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่พร้อมด้วยเครื่องมือและหน่วยปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer