สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ B.Sc. (Food Science and Nutrition)

ผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างผู้ประกอบการใหม่

บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร และโภชนศาสตร์ รวมถึงประยุกต์ใช้หลักการฮาลาลในการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการรวมถึงทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer