สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา

เคมี-ชีววิทยา B.Sc. (Chemistry-Biology)

ผลิตนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านเคมีและชีววิทยา

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาเคมีและชีววิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน การเรียนการสอนมุ่งเน้นทางด้านจุลชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สรีรวิทยาทั้งพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ เคมีพอลิเมอร์ เคมีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีด้านพลังงาน

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer