สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ B.Sc. (Applied Mathematics)

ผลิตโปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟแวร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรระบบ นักวิชาการ นักสถิติ นักวิจัย

บัณฑิตมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ด้านคณิตศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์งาน การเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ IT การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer