สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร B.Sc. (Agricultural Technology)

ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ

เปิดสอนใน 2 หลักสูตร เน้นรู้ลึกทางวิชาการและประสบการณ์ตรง

1.ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตพืช การปรับปรุงและการขยายพันธุ์พืช การจัดการพืชสวน  การจัดการดินและน้ำ การจัดการศัตรูพืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสัตว์ การจัดการด้านอาหาร การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรค การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และการผลิตสัตว์ปีก เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.00 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.25 1-15 ธ.ค. 61
โครงการ ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer 2.00 1-15 ธ.ค. 61

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer