โครงการ รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ รอบ 1

สาขาวิชาที่รับสมัคร และเกณฑ์คะแนน

รหัสวิชา สาขาวิชา เกณฑ์คะแนน
20201 เทคโนโลยียาง*** มีผลการเรียน GPAX 5 ภาคการศึกษา
GPA กลุ่มสารวิทยาศาสตร์ และ
GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
* ไม่ต่ำกว่า 2.15
** ไม่ต่ำกว่า 2.25
*** ไม่ต่ำกว่า 2.50
**** ไม่ต่ำกว่า 2.75
20202 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)**
20203 เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)**
20204 คณิตศาสตร์ประยุกต์***
20205 เคมี-ชีววิทยา***
20206 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ***
20207 เคมีอุตสาหกรรม***
20208 ฟิสิกส์***
20209 โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร****
20210 เทคโนโลยีการประมง*

 

ปฏิทินการดำเนินการโครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การดำเนินการ วันที่ดำเนินการ
รับสมัครผ่านระบบ www.entrance.sat.psu.ac.th 1-11 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 11 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์  15 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทางเวปไซต์ www.sat.psu.ac.th 18 ม.ค. 62
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่านระบบ TCAS 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเวปไซต์ www.entrance.psu.ac.th 7 ก.พ. 62

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer