สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

เกี่ยวกับหลักสูตร

เทคโนโลยียาง B.Sc. (Rubber Technology)

ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียาง เพื่อเป็นนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ

บัณฑิตมีความรู้ด้านศาสตร์ของเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งทางด้านเคมีและฟิสิกส์ การออกแบบสูตร กระบวนการแปรรูป การทดสอบคุณสมบัติ การวิจัยและประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์จากยางให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งในอุตสาหกรรมยางและน้ำยาง มีความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนับสนุนทุนการศึกษา

วิธีการรับสมัคร

รอบที่ 1 Portfolio

วิธีการรับสมัคร เกณฑ์คะแนน วันรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2.50 1-11 ธ.ค. 61
โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ รอบที่ 1 2.50 1-15 ธ.ค. 61
โครงการเทคโนโลยียางสร้างชาติ 2.00 1-15 ธ.ค. 61

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer