slide1 slide2 slide3 slide4 three

โครงการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  5. สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
  6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  7. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  8. สาขาวิชาฟิสิกส์
  9. สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

 

โครงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

โครงการ กำหนดรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 1 - 11 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 1 -11 ธ.ค.61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ รับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ รับนักเรียน สอวน. เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ รับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ รับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีพิเศษ รอบ 1 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ ทายาทเกษตรสู่ young smart farmer 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการเทคโนโลยียางสร้างชาติ 1-15 ธ.ค. 61 ประกาศรับสมัคร
โครงการ การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบการ
โครงการ การคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน) เมษายน 2562 ประกาศรับสมัคร
โครงการ Admission พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัคร

 

ติดต่อสอบถามที่

งานหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073-334226, 086-2660971, 081-9598522

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer