slide1 slide2 slide3 slide4 three

การรับนักศึกษา

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 Portfolio  ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562

รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค   ช่วงเวลา 4 ก.พ. 62 - 25 เม.ย. 62

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ช่วงเวลา 17 เม.ย. 62 - 17 พ.ค. 62

รอบที่ 4 Admission ช่วงเวลา 9 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ช่วงเวลา 30 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62

โครงการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

3. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

4. โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เป็นกรณีพิเศษ

5. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

6. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (รอบ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

7. โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการเทคโนโลยีสร้างชาติ

8. โครงการทายาทเกษตรสู่ young smart farmer

9. โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์เพื่อการประมง

10. โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์

11. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562

12. โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (รับตรงร่วมกัน)

13. โครงการ Admission 

14. โครงการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยวิธีพิเศษ รอบ 5

หลักสูตรวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. เทคโนโลยียาง

2. เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

3. เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

4. คณิตศาสตร์ประยุกต์

5. เคมี-ชีววิทยา

6. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

7. เคมีอุตสาหกรรม

8. ฟิสิกส์

9. โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

10. เทคโนโลยีการประมง

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ต้องทำภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน

การถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ทำภายในเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปีนั้น 
   - เมื่อพ้น 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
   - เมื่อพ้น 1 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน [excel] [pdf]

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อนักศึกษา

3. พบอาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อ

4. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

5. นำเอกสารส่งงานทะเบียน โดยไม่ต้องผ่านคณะ

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสูง/ต่ำกว่าระเบียบ

เกณฑ์จำนวนหน่วยกิจ

ภาคเรียนปกติ

สถานภาพปกติ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถานภาพปกติ  ไม่เกิน 9  หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง  โหลดที่นี่ [word] [pdf]

2. กรอกเอกสารคำร้องให้ครบถ้วน

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ

4. ส่งเอกสารที่งานผลิตบัณฑิต วิจัย และนวัตกรรม อาคาร 25 คณะ วทท.

    สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

    สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

    สาขาวิชาฟิสิกส์

    สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

5. คณบดีให้ความเห็น (มอบรองคณบดีฝ่ายการศึกษา)

6. นำเอกสารส่งงานทะเบียน

 

 

 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 54-59

หมวดที่ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภทดังนี้
2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข
2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท
ตั้งแต่ข้อ 2.1 - 2.5 นักศึกษาต้องเลือกกิจกรรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

หมวดที่ 3 เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดให้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องทำกิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปอีก 60 ชั่วโมงดังนี้

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นักศึกษาต้องทำกิจกรรมออกกำลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่าง ๆ (รหัส 281-xxx) 1 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

3. หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร แทนเงื่อนไขการเรียนศึกษาทั่วไปข้อ 1.

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 60, 61

หมวดที่ 1 กิจกรรมมหาวิทยาลัยตามชั้นปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 1 ชั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness)
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation
Y102 การเตรียมความพร้อมการเรียนแบบอุดมศึกษา
Y103 การเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม

ชั้นปีที่ 2 ชั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement)
Y201 การเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Y202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ
Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต

ชั้นปีที่ 3 ชั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery)
Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)
Y302 หลักสูตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล

ชั้นปีที่ 4 ชั้นความพร้อมสู่วัยทำงาน (Job Orientation)
Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน

 

หมวดที่ 2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม แบ่งเป็น 7 ด้าน
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา
4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน
7. กิจกรรมส่งเสรมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer