slide1 slide2 slide3 slide4 three

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน

การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ต้องทำภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน

การถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W ทำภายในเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษาปีนั้น 
   - เมื่อพ้น 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
   - เมื่อพ้น 1 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน [excel] [pdf]

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงลายมือชื่อนักศึกษา

3. พบอาจารย์ผู้สอนลงลายมือชื่อ

4. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อ

5. นำเอกสารส่งงานทะเบียน โดยไม่ต้องผ่านคณะ

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสูง/ต่ำกว่าระเบียบ

เกณฑ์จำนวนหน่วยกิจ

ภาคเรียนปกติ

สถานภาพปกติ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 16 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

สถานภาพปกติ  ไม่เกิน 9  หน่วยกิต

สถานภาพภาวะรอพินิจหรือภาวะวิกฤติ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ขั้นตอน

1. ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง  โหลดที่นี่ [word] [pdf]

2. กรอกเอกสารคำร้องให้ครบถ้วน

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบ

4. ส่งเอกสารที่งานผลิตบัณฑิต วิจัย และนวัตกรรม อาคาร 25 คณะ วทท.

    สาขาวิชาเทคโนโลยียาง

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

    สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

    สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

    สาขาวิชาฟิสิกส์

    สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา

    สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

5. คณบดีให้ความเห็น (มอบรองคณบดีฝ่ายการศึกษา)

6. นำเอกสารส่งงานทะเบียน

 

 

 

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 54-59

หมวดที่ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม มีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 หน่วยชั่วโมง ตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภทดังนี้
2.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความมีวินัย
2.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
2.3 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขตหรือเขตการศึกษา
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข
2.5 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ กิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละประเภท
ตั้งแต่ข้อ 2.1 - 2.5 นักศึกษาต้องเลือกกิจกรรมเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยชั่วโมง

หมวดที่ 3 เงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดให้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องทำกิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปอีก 60 ชั่วโมงดังนี้

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นักศึกษาต้องทำกิจกรรมออกกำลังกาย/กีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่าง ๆ (รหัส 281-xxx) 1 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และนักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา

3. หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร แทนเงื่อนไขการเรียนศึกษาทั่วไปข้อ 1.

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รหัส 60, 61

หมวดที่ 1 กิจกรรมมหาวิทยาลัยตามชั้นปี ปีละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

ชั้นปีที่ 1 ชั้นเตรียมความพร้อม (Learner Awareness)
Y101 หลักสูตร Freshmen Orientation
Y102 การเตรียมความพร้อมการเรียนแบบอุดมศึกษา
Y103 การเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม

ชั้นปีที่ 2 ชั้นการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้สังคม (Community and Cultural Engagement)
Y201 การเข้าสู่ชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
Y202 หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ
Y203 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต

ชั้นปีที่ 3 ชั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery)
Y301 หลักสูตรการเป็นพลเมืองโลก (Civic Education)
Y302 หลักสูตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
Y303 หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากล

ชั้นปีที่ 4 ชั้นความพร้อมสู่วัยทำงาน (Job Orientation)
Y401 หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
Y402 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่โลกทำงาน

 

หมวดที่ 2 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม แบ่งเป็น 7 ด้าน
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
3. กิจกรรมเสริมสร้างสติปัญญา
4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน
7. กิจกรรมส่งเสรมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer