แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2554

วัถตุประสงค์

รูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

รูปแบบและแนวทางการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2554