การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

 • ทำความรู้กับสถานที่ฝึกงาน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน ประวัติ ลักษณะงาน การเดินทางไป-กลับ สถานที่พักอาศัยระหว่างฝึกงานและการแจ้งให้ทางบ้านทราบการฝึกงาน
 • ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว การแต่งกาย
  • ตรวจสอบรายละเอียดของการรายงานตัวล่วงหน้า เอกสารที่จำเป็นในการฝึกงาน ควรแต่งกายให้สุภาพและเรียบร้อย ตามเครื่องแบบของสถาบัน
 • ปฏิบัติตามระเบียบ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทหรือองค์กร
  • ศึกษาหรือสอบถาม กฎระเบียบของสถานทีฝึกงานให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • มีความตรงต่อเวลา
  • ควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 นาที และไม่กลับก่อนงานเลิก
 • มีความซื่อสัตย์และความตั้งใจในการฝึกงาน มีสัมมาคารวะ
  • นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้ดี รักษาชื่อเสียงสถาบัน และมีสัมมาคาระแก่บุคลากรในสถายที่ฝึกงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ศึกษารายละเอียดที่อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพการทำงาน ลักษณะของงานที่สำคัญ (job description)
 • เตรียมความพร้อมเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานในหน้าที่
  • ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสม มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อม ถ่อมตน
 • ติดต่อผู้ดูแลการฝึกงานในสถานที่ฝึกงาน
  • นักศึกษาควรทำความรู้จัก ผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงานและการประพฤติตัวให้เหมาะสม สามารถสอบถามปัญหาต่างๆได้โดยไม่ต้องลังเล